Privacybeleid

Showband Jong-Holland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Showband Jong-Holland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Showband Jong-Holland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Showband Jong-Holland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie via mail of nieuwsbrieven en/of uitnodigingen;
 • Ten behoeve van gemeentelijke subsidies

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap, waarvoor Showband Jong-Holland de volgende persoonsgegevens van u vraagt:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Showband Jong-Holland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereen­komst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Showband Jong-Holland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Showband Jong-Holland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Showband Jong-Holland. Showband Jong-Holland zal de gevraagde gegevens binnen 30 dagen verstrekken en brengt hiervoor geen kosten in rekening. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacy website

Showband Jong-Holland erkent de privacy van alle gebruikers van zijn site(s). Eventuele gegevens die u, via deze website, aan Showband Jong-Holland geeft, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze website wordt gehost door Spango Internet B.V. Spango heeft verschillende maatregelen genomen om de privacy van gebruikers van deze site te garanderen.

Deze site bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Showband Jong-Holland is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites. Showband Jong-Holland is evenmin verantwoordelijk voor de omgang van deze derden met uw persoonlijke gegevens. Lees daarom, als deze aanwezig is, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Camera protocol

Showband Jong-Holland heeft een camera protocol. Dit protocol geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van de camerabewaking, mede met het oog op de bescherming van de privacy van leden en bezoekers van het clubgebouw van Showband Jong Holland.

In het clubgebouw zijn camera’s geplaatst die beelden registreren, opnemen en bewaren. Op basis van incidenten uit het verleden, alsmede de risico’s die de locatie van het clubgebouw met zich meebrengen, is het bestuur van mening dat de aanwezigheid van camera’s gerechtvaardigd is. Afspraken omtrent de vastlegging en het gebruik van deze beelden staan beschreven in het cameraprotocol. Inzage in het cameraprotocol is op verzoek mogelijk.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Showband Jong-Holland
Postbus 1032
3330 CA  Zwijndrecht
info@jongholland.nl